Εταρεία

  • Ασφάλιση ευθύνης στελεχών εταιρειών

    Ασφάλιση ευθύνης στελεχών εταιρειών

    Δίνεται το νόμιμο δικαίωμα σε όλους τους συναλλασόμενους με την εκάστοτε εταιρεία να εγείρουν απαιτήσεις, σε περίπτωση που λόγω λάθους ή αμέλειας θιχτούν ή αδικηθούν.