Προστασία πρώτης κατοικίας: Πώς θα υποβάλλετε την αίτησή σας

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πώς θα υποβάλλετε την αίτησή σας

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση για τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης


Με την Απόφαση περιγράφονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του ν. 4605/2019, που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), www.keyd.gov.gr.

Καθοδηγείται βήμα - βήμα ο αιτών να μπει στη ρύθμιση με προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

Το Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του αιτούντα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο και 
β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και 
γ) Αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

Αν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης".

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία του αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για τα εισοδήματα τους.

Τα επόμενα βήματα αφορούν την υποβολή στοιχείων:

- Κύριας κατοικίας του αιτούντα και περιουσιακών στοιχείων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών

- Πιστωτών - Οφειλών

- Επισυναπτόμενων Δικαιολογητικών

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο αιτών επιβεβαιώνει ότι αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και παρέχεται άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του.

Με το Άρθρο 8 της Απόφασης καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής.

Ακολουθεί προέλεγχος επιλεξιμότηταςκαι στη οριστικοποιείται η υποβολή.


Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία της αίτησης από πιστωτές που κατέχουν απαιτήσεις που είναι επιδεκτικές ρύθμισης - διαδικασία διαπραγμάτευση, ενώ καταχωρούνται στοιχεία δικαστικής ρύθμισης, αν λάβει χώρα ρύθμιση των οφειλών του αιτούντα μέσω δικαστικής απόφασης.

Σημαντική είναι η συνεισφορά του Δημοσίου, αλλά και η παρακολούθηση της "συνέπειας" του δανειολήπτη, όσον αφορά την καταβολή των δόσεων.

Πηγή: https://www.oenet.gr
 
 
 
 


Εκτύπωση   Email