Παραχωρούνται σε ιδιώτες δέκα λιμάνια

Παραχωρούνται σε ιδιώτες δέκα λιμάνια

Αρχίζει στην Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου που αφορά την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων της χώρας.  

Το σχόλιό μας:

Το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και στην επιλογή του πλειοδότη και θα αποφασίζει για την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων λιμένων και θα διαχειρίζεται τα έσοδα. Και αναρωτιέται κανείς μήπως θα είναι κι αυτό μια ακόμη μορφή ξεπουλήματος και άδικης εκμετάλλευσης της κρατικής περιουσίας. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε πρώτα τις προϋποθέσεις και το τελικό σχέδιο αξιοποίησης των λιμένων. Μακάρι να ειναι επ' ωφελεία του κράτους.

 

Η Είδηση:

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η πλέον επωφελής για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας μέθοδος αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των δέκα (10) Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. είναι η σύναψη συμβάσεων υπό-παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων.

Το σχέδιο νόμου θα αρχίσει να συζητείται στην Επιτροπή Εμπορίου και Παραγωγής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να ξεκινήσει από το ΤΑΙΠΕΔ η διαδικασία αξιοποίησης των δέκα περιφερειακών λιμένων της χώρας.

Το σχέδιο νόμου ουσιαστικά εκχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα στην υπο-παραχώρηση δραστηριοτήτων των περιφερειακών λιμένων της χώρας. Παράλληλα, κυρώνονται όλες οι παλιές συμβάσεις παραχώρησης των δέκα περιφερειακών λιμένων (Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Ελευσίνα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Καβάλα, Κέρκυρα, Λαύριο, Πάτρα και Ραφήνα) στους οργανισμούς λιμένων που σήμερα τους διαχειρίζονται.

Το ΤΑΙΠΕΔ καθίσταται ο «κυρίαρχος του παιγνιδιού», αφού τόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και οι Οργανισμοί Λιμένων έχουν απλά συμβουλευτικό ρόλο στις προτάσεις του.

Επισημαίνεται ότι μόνη η ιδιότητα του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ως μοναδικού μετόχου των δέκα (10) Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., δεν παρέχει τη δυνατότητα να διεξάγει διαγωνιστικές διαδικασίες αξιοποίησης, μέσω υπο-παραχωρήσεων, αλλά μόνο μέσω πώλησης των μετοχών που έχει στην κυριότητά του.

Όσον αφορά την διαγωνιστική διαδικασία:

- Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. προσλαμβάνει εξειδικευμένους συμβούλους, που του προτείνουν τη βέλτιστη επιλογή αξιοποίησης για κάθε λιμένα (αντικείμενο του διαγωνισμού).

- Με την κατάθεση των πορισμάτων των συμβούλων και βάσει αυτών, το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. διαβουλεύεται την προκρινόμενη ολοκληρωμένη και βέλτιστη πρόταση αξιοποίησης των λιμενικών δραστηριοτήτων με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τη διοίκηση του κάθε Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών

- Στη συνέχεια, το ΤΑΙΠΕΔ αποφασίζει για την προώθηση των υποπαραχωρήσεων.

Στόχος είναι η παραχώρηση των εμπορευματικών δραστηριοτήτων των λιμένων που σχετίζονται με τη διακίνηση φορτίων/εμπορευμάτων και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δέσμευση του επενδυτή για το ύψος των επενδύσεων, που θα πραγματοποιήσει.

Με τη νομοθετική διάταξη, προβλέπεται ρητώς η επιβολή στον υπό-παραχωρησιούχο αντισταθμιστικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος. Το αντισταθμιστικό τέλος εκφράζεται ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπο-παραχωρησιούχου και εξειδικεύεται πριν από την έναρξη οποιοσδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προβλέπεται, έτσι, μέγιστο ύψος πέντε τοις εκατό (5%) για το επιβαλλόμενο με την κοινή υπουργική απόφαση αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος, με δυνατότητα όμως και υπέρβασης του μέγιστου αυτού ύψους του 5%, αν με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι, σε διαφορετική περίπτωση, διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.
 

Σχόλιο: Βριχόδης Αναστάσιος

Πηγή: https://www.oenet.gr/
 
 


Εκτύπωση   Email