Η αύξηση των αποδοχών και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η αύξηση των αποδοχών και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Τί ισχύει για τις προϋπηρεσίες, το επίδομα γάμου και την υποβολή στο "ΕΡΓΑΝΗ"


Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την εγκύκλιο με τις οδηγίες για την εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 650 € και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση. Καταργείται, λοιπόν, ο κατώτατος μισθός που αφορούσε τους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες.

Όπως προβλέπεται με τον Ν. 4093/2012 και μπορείτε αναλυτικά να δείτε και στη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί / αποκτηθεί μέχρι την 14.2.2012.

Επομένως, οι προσαυξήσεις, που αναφέρονται στην τελευταία Εγκύκλιο, αφορούν προϋπηρεσία, που έχει ήδη αναγνωρισθεί και υπολογιστεί στις αποδοχές μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2012. Άλλωστε, από την ημερομηνία αυτή και μετά και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Έχει, δηλαδή, παγώσει η ωρίμαση των μισθών και ημερομισθίων.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια, επομένως διαμορφώνονται ως εξής:

 

Το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Ειδικότερα ως προς την υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου:

α) Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρ. 8 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει μετά τον ν. 4093/2012), που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του.

β) Από την 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012) εργοδότες-επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ  δύνανται, χωρίς να υποχρεούνται, να συνεχίζουν κανονικά την καταβολή του επιδόματος γάμου.

Επομένως, δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τη μεταβολή των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, υποβάλλοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 28/02/2019 το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών. Σε περίπτωση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, δεν υπάρχει υποχρέωση επανυποβολής του Ε9, λόγω της τροποποίησης των αποδοχών. Αρκεί η υποβολή του Ε4.

2. Πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση εργασίας ή τροποποιητική ως προς τις αποδοχές.

Πηγή: https://www.oenet.gr/

 


Εκτύπωση   Email