Δημόσιο: Οι αλλαγές στις άδειες και την κινητικότητα των υπαλλήλων

Δημόσιο: Οι αλλαγές στις άδειες και την κινητικότητα των υπαλλήλων

Ψηφίστηκε ο Νόμος, που προβλέπει αύξηση σε ορισμένες άδειες στο δημόσιο και αλλαγές στην κινητικότητα.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αξιοσημείωτες διατάξεις, που αφορούν τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων και την κινητικότητα

ΑΔΕΙΕΣ:

Στο άρθρο 76 προβλέπεται η αύξηση των ημερών αδείας λόγω ασθένειας τέκνων για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους, καθώς και για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς. Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων - γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού  σχετικά με τις διευκολύνσεις στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Αυξάνονται οι ημέρες άδειας με αποδοχές που χορηγούνται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους για κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους, ως εξής:

i) κατά 2 εργάσιμες ημέρες, για τους τρίτεκνους υπαλλήλους, δηλαδή δικαιούνται πλέον 7 αντί για 5 ημέρες ενώ οι μονογονείς, δικαιούνται πλέον 8 αντί για 6 ημέρες και

ii) κατά 5 ημέρες, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους, δηλαδή δικαιούνται πλέον 10 αντί για 5 ημέρες.

Επίσης,

Στο άρθρο 34 προβλέπεται ότι σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς,  χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Επίσης, στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται μέσω του ΕΣΚ μπορούν να μετέχουν - παράλληλα με μόνιμους υπάλληλους - υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  και έχουν τα απαιτούμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Οι υπάλληλοι αυτοί δύναται να επιλεγούν μόνον εφόσον:

α) για την προκηρυσσόμενη θέση δεν υποβληθούν αιτήσεις από μονίμους υπαλλήλους ή οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αιτήσεις δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

β) κριθούν κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης από το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης.

Ο επιλεγείς υπάλληλος μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας, ήτοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση και με παράλληλη δέσμευση της προκηρυσσόμενης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις προσωπικού και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ιδιαίτερα οι υπηρεσίες των Δήμων.

  Πηγή: https://www.oenet.gr/


Εκτύπωση   Email