Brexit: Τί θα γίνει μετά τις 29 Μαρτίου - Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Brexit: Τί θα γίνει μετά τις 29 Μαρτίου - Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβεί στις 29 Μαρτίου 2019. H Eλλάδα και η Ε.Ε. προετοιμάζονται για το BREXIT.

Μάλιστα, εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ σχετική Εγκύκλιος, στην οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο.

Με ή χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συνέπειες για τις δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλων των κρατών-μελών της Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ελλάδας.

Μπορείτε να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις, που κυκλοφόρησε σχετικά το Υπουργείο Εξωτερικών.

1. Πώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες εκτελωνισμού προϊόντων (χρόνος,κόστη) και ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα ; Ενημέρωση κατά κατηγορία προϊόντων για τα απαραίτητα έγγραφα;

Από τις 30/3/2019, θα ισχύουν τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής / εξαγωγής για διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ Η.Β. και Κρατών-Μελών Ε.Ε. Χρόνοι και κόστη δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η υποβολή των προβλεπόμενων τελωνειακών παραστατικών (διασαφήσεις) και των υποστηρικτικών τους εγγράφων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων διαφέρουν ανά τελωνειακό καθεστώς και καταγράφονται αναλυτικά στις Εγκυκλίους:

α) για εισαγωγή ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ),

β) για εξαγωγή: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0). Επιπλέον, για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων κατηγορίων εμπορευμάτων απαιτείται η έκδοση από άλλες, πέραν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αρχές ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών. Σχετικά εγχειριδία Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων και Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, είναι αναρτημένα στο portal του ICISnet.

2. Τι θα ισχύσει στην περίπτωση μεταποίησης προϊόντων στο Η.Β.;

Θα μπορούν να εξάγονται προσωρινά ενωσιακά εμπορεύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τη μεταποίηση και επανεισαγωγή τους στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές διατάξεις.

Εφόσον ενωσιακά προϊόντα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (άρ. 259-262 Καν. (ΕΕ) 952/2013), τότε μπορούν να εξάγονται προσωρινά εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (ήτοι στο Η.Β. μετά την έξοδό του από την Ε.Ε.) για να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης, τα δε μεταποιημένα προϊόντα που θα προκύπτουν από τις εργασίες αυτές, δύναται να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ως προς τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α., η εισαγωγή των μεταποιημένων αγαθών επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. επί της φορολογητέας αξίας, που διαμορφώνεται με βάση το άρ. 20 παρ. 2 ν. 2859/2000, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία, που έλαβε το αγαθό κατά τη μεταποίησή του. (άρ. 20 παρ. 2 του ν. 2859/2000).

3. Τι θα ισχύσει με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (VAT) και πώς θα υπολογίζεται για τις εταιρείες που είναι ήδη εγεγραμμένες σε καταλόγους στο Η.Β.;

Για σκοπούς ΦΠΑ, οι παραδόσεις αγαθών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο Η.Β. με τη συνακόλουθη διακίνησή τους, παύουν να αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές συναλλαγές μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, οι παραδόσεις αγαθών μεταξύ του Η.Β. και της Ελλάδας, υπόκεινται ως εισαγωγές ή εξαγωγές στις διατάξεις του Φ.Π.Α. και ειδικότερα της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Τα αγαθά θα εισέρχονται στο φορολογικό (από πλευράς ΦΠΑ) έδαφος της Ε.Ε. ή θα εξέρχονται από αυτό αντίστοιχα, θα τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση και δύναται να υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/2013 της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

Ένα νομικό πρόσωπο με εγκατάσταση στο Η.Β., προκειμένου να πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα (εισαγωγές, παραδόσεις κ.λπ.), για τις οποίες δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν οφείλει, μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε., να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα μέσω ορισμού στη χώρα μας φορολογικού αντιπροσώπου, ο οποίος θα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την απόδοση του Φ.Π.Α., την τήρηση των δηλωτικών υποχρεώσεων, την υποβολή τελωνειακών παραστατικών κ.λπ. (άρ. 36 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1125/08-09-2016 Εγκύκλιος Διαταγή)

 4. Ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή/εκτελωνισμό και αν θα είναι απαραίτητη η έκδοση τιμολογίου;

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων διαφέρουν ανά τελωνειακό καθεστώς και καταγράφονται αναλυτικά στις Εγκυκλίους:

α) για εισαγωγή ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ),

β) για εξαγωγή: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0).

Επιπλέον, για την εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων απαιτείται η έκδοση από άλλες, πέραν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αρχές ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη στο portal του ICISnet Εγχειριδίου των απαιτούμενων πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.

5. Πώς θα λειτουργήσει η επανεξαγωγή προϊόντων σε χώρα της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιρλανδία), καθώς και αν θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή της διέλευσης από το Η.Β. χωρίς διαδικασία εκτελωνισμού; Θα χρειαστούν κάποια πιστοποητικά;

Ως προς τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α της επανεισαγωγής προϊόντων από το Η.Β. προς την Ε.Ε., απαλλάσσεται από το φόρο, η επανεισαγωγή αυτών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε, εφόσον βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί κι εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι κατά τα άρ. 203- 207 Καν. 952/2013 προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως επανεισαγόμενων. (23 παρ. 1 του ν. 2859/2000)

6. Τι θα ισχύσει με ειδικές κατηγορίες (π.χ. ιατροτεχνολογικά,εύφλεκτα, πολύτιμα μέταλλα) προϊόντα; Ειδική άδεια;

Από 30/03/2019 το Η.Β. θα θεωρείται τρίτη χώρα και θα απαιτούνται διαδικασίες τελωνισμού, όμοιες με αυτές που ισχύουν σήμερα για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Αναφορικά με την απαίτηση ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών για την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων υπενθυμίζεται η ύπαρξη εγχειριδίου Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων και εγχειριδίου Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία είναι αναρτημένα στο portal του ICISnet.

7. Τα προϊόντα που μέχρι τώρα εισάγονταν ελεύθερα μετά το Brexit θα υπαχθούν στη διαδικασία του τελωνείου;

ΝΑΙ.

Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h – Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα, τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του. (άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

8. Θα υπάρξει έκδοση πληροφοριακών εντύπων σχετικά με εξαγωγές προς τρίτες χώρες;

ΝΑΙ, με τη μορφή εγκυκλίου με οδηγίες για το σενάριο BREXIT-no deal. Σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες και την συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αφορούν στις διατάξεις Απαγορεύσεων και Περιορισμών, υπάρχει κατάλογος αναρτημένος στο portal του ICISnet.

Περαιτέρω η Τελωνειακή Υπηρεσία συνεργάζεται με τις Αρμόδιες κάθε φορά Αρχές και φροντίζει για την τήρηση της νομοθεσίας. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, από έλληνες πωλητές προς το Η.Β., που λαμβάνει χώρα μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h – Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά από την Ελλάδα μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου, τότε η πράξη αυτή θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εξαγωγή προς τρίτη χώρα απαλλασσόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 ν. 2859/2000 και συνεπώς πρέπει να τηρηθούν σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής είναι υποχρεωτική.

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που εξάγονται από την Ελλάδα από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., με τον όρο ότι ο πωλητής υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και ότι διαθέτει:

Α) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής,

Β) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» – «Export Notification» από το Icisnet ή οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου (“export notification”) εκδίδεται από τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους

Γ) τραπεζικό μέσο πληρωμής, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.(άρ. 24 ν. 2859/2000 , ΠΟΛ. 1203/2016 απόφαση ΓΓΔΕ)

9. Θα ισχύσει το καθεστώς ΕΖΕΣ για τα φρούτα;

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν θα ισχύσει προτιμησιακό καθεστώς μεταξύ ΕΕ και ΗΒ (προτιμησιακή συμφωνία ή τελωνειακή ένωση κ.λ.π.)

10. Κόστη για εισαγωγές από το Η.Β. στην ΕΕ (π.χ. αυτοκίνητα);

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β.

11. Από ποια ημερομηνία θα θεωρείται το ΗΒ Τρίτη χώρα και από πότε θα απαιτείται έκδοση διασάφισης κατά την εισαγωγή/εξαγωγή; Τι θα ισχύσει, αν ένα πλοίο φτάνει στο ΗΒ μετά από την ημερομηνία όριο, αλλά αναχωρεί πριν την ημερομηνία όριο;

30/3/2019. Στις οδηγίες της ΑΑΔΕ- Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ θα καλυφθούν όλα τα ενδεχόμενα σενάρια κινήσεων που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία αποχώρησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

12. Θα χρειάζονται τα εμπορεύματα εκτελωνισμό; Ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα εκτελωνισμού;

ΝΑΙ. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h -Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα, τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του. (άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

Χρονικές καθυστερήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν. Όσον αφορά στα κόστη εκτελωνισμού, πέραν των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, τα λοιπά κόστη δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τελωνειακής υπηρεσίας.

Αν ναι, θα υπάρχουν δασμοί ή μόνο ΦΠΑ εισαγωγής; Τι θα ισχύσει για προπληρωμή ΦΠΑ στο Τελωνείο για είδη που δεν έχουν καμία επιβάρυνση με το σημερινό καθεστώς;

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (30.03.2019, 00:00h -Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα, τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.. Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισα¬γωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του. (άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

13. Αν θα υπάρχουν δασμοί, θα είναι ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος ή ο δασμός θα είναι ένας (flat rate) για όλα;

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου διαφέρουν σε ύψος και τρόπο υπολογισμού ανάλογα με το είδος του προϊόντος.

14. Προ της εισαγωγής θα χρειάζεται να εκδοθεί άδεια εισαγωγής, ειδικά για επικίνδυνα εμπορεύματα όπως πεπιεσμένα ή εύφλεκτα αέρια, κλπ.;

Από 30/03/2019 το Η.Β. θα θεωρείται Τρίτη χώρα και θα ισχύει ότι ισχύει για τις λοιπές τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει απαίτηση άδειας/ πιστοποιητικού εισαγωγής για κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη στο portal του ICISnet Εγχειριδίου των απαιτούμενων πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές.

15. Aπαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για τις εισαγωγές τυροκομικών από την Αγγλία εφόσον αλλάζει το καθεστώς;

Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών. Εν προκειμένω, αρμόδια Αρχή είναι το ΥπΑΑΤ και αυτό καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής προϊόντων αρμοδιότητάς του.

16. Κατά πόσο θα ισχύουν οι πιστοποιήσεις (ISO, CE κλπ) από κοινοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης του Ην. Βασιλείου;

Οι πιστοποιήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων / φορέων (Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΛΟΤ). Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών.

17. Αν εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις εμπορευματικές συναλλαγές, τι είδους επιπλέον έγγραφα θα χρειάζονται πλέον για τις εξαγωγές Φέτας – Ελληνικών τυροκομικών και Ελληνικού Γιαουρτιού στο ΗΒ;

Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση και την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών. Εν προκειμένω, αρμόδια Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είναι το ΥπΑΑΤ.

18. Τι θα ισχύσει ως προς τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά μετά το Brexit;

Αναφορικά με την απαίτηση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή αγροτικών ή νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων θα ισχύσουν όσα ισχύουν και για τις άλλες τρίτες χώρες. Εν τούτοις αρμόδια Αρχή είναι το ΥπΑΑΤ και ο ρόλος της Τελωνειακής Υπηρεσίας έγκειται στη συνεργασία με αυτήν για την τήρηση της νομοθεσίας.

19. Σε περίπτωση πώλησης υπηρεσιών (φασόν) και άυλων υπηρεσιών προς την Μ.Βρετανία: 1) Θα χρεώνονται δασμοί – φπα και άλλα έξοδα εισερχομένων προς επεξεργασία προϊόντων; 2) Κατά την επιστροφή των επεξεργασμένων προϊόντων προς τη Μ.Βρετανία η παροχή υπηρεσίας θα υπόκειται σε ΦΠΑ Ελλάδος ή Θα είναι πληρωτέος από τον εισαγωγέα Μ.Βρετανία στο τελωνείο του; 3) Με τις άυλες υπηρεσίες τι θα γίνει;

Το Κοινό Δασμολόγιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, αλλά μόνο στη διακίνηση εμπορευμάτων. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ. 10 και 17 ν. 2859/2000 προκύπτει ότι εφόσον εμπορεύματα εισέρχονται από Τρίτη χώρα στη χώρα μας προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης (ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή) δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή. Επιπλέον για τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα), προβλέπεται απαλλαγή από Φ.Π.Α. με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων, που έχουν ορισθεί με την αρ. ΠΟΛ. 1020/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ. (άρ. 25 παρ. 1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1020/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ)

Πηγή: https://www.oenet.gr/

 


Εκτύπωση   Email